Bisschop de Korte “zegent” Gay Pride, Pastoor Mennen reageert tegen zijn dwalende “roze bisschop”

Linksonder: Bisschop Gerard de Korte | Rechtsonder: Pastoor Cor Mennen | Boven: ‘Evil Versus Good’

Bisschop Gerard de Korte van ‘s-Hertogenbosch heeft zijn zegen gegeven aan de Nederlandse Gay Pride van 24 juni, rapporteren de organisatoren op hun website “Roze Zaterdag 2017” (Pink Saturday). De Korte zal om 10.00 uur in de kathedraal een gay-oecumenische viering voorzitten. De viering maakt deel uit van het officiële GayPride programma. De mars begint om 12.00 uur.

Bron: gloria.tv/nl.news

Ook de Nederlandse Katholieken worden nu gegeseld met hun eigen Johan Bonny. De wereld juicht de Korte toe en voor Eerwaarde Heer Mennen is er enkel minachting, gehoon en isolement. In het Licht van de Eeuwigheid zullen de rollen echter omgedraaid zijn. Een bisschoppelijke zegen voor dergelijke anti-Katholieke sodomie-“viering” is in feite een vloek voor de zielen onder zijn hoede. De gelovigen die zich laten misleiden door deze valse herder, struikelen in het verderf.

Chaos binnen de Kerk… Bisschoppen die Onze-Lieve-Heer verraden… Als een rots in de branding reageert Pastoor Cor Mennen dapper en wijs:

De roze kathedraal

De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt in nr 2357: “Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen af tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen, verschillende verschijningsvormen. De psychische oorsprong is moeilijk op te helderen. Steunend op de heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat ‘homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn’. Ze zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden.”

Dit moreel standpunt is duidelijk. Dat betekent niet dat de Kerk homoseksuele gelovigen afschrijft. Zij kunnen lid zijn van de Kerk en aan het kerkelijk leven deelnemen. Wel vraagt de Kerk van haar gelovigen de bereidheid en de oprechte wil volgens haar moraal die rechtstreeks voortkomt uit de Bijbel en de natuurlijke zedenwet, te leven. Het is de taak van de pastoraal om individuele mensen in de beleving van die moraal te helpen en in het sacrament van boete en verzoening Gods vergevende barmhartigheid te schenken aan hen die gevallen zijn en weer willen opstaan.

Het is tegen het katholiek geloof en dus ook niet pastoraal om homoseksueel gedrag moreel goed te keuren of te doen alsof het een normale variant is van menselijke seksualiteit. Dat laatste is wat de meeste homo-organisaties beweren en die opvatting verwachten zij van heel de maatschappij en ook van de Kerk. De catechismusuitspraak van de katholieke Kerk vinden zij discriminerend en ze willen die houding van de Kerk kost wat kost veranderen.

Daarom is vanuit hun optiek de vraag naar een “roze gebedsviering”, juist in de St.-Janskathedraal, begrijpelijk. Het is niet zomaar een vrome opening van een dag. Het geheel heeft een duidelijke metabetekenis. Men wil het laatste bolwerk dat vasthoudt aan de schriftuurlijke afkeuring van homoseksueel gedrag en van alle handelingen tegen de morele natuurwet innemen. Dat gebeurt voor hun gevoel – en niet geheel ten onrechte – op 24 juni aanstaande als ze als groep de St.-Jan veroveren waarbij de plebaan hen welkom heet en de bisschop hen (en daarmee hun doen en laten) zelfs zegent.

Van de kant van de plebaan en vanuit het bisdom wordt dat alles gepresenteerd als een ongevaarlijke, vriendelijke geste jegens een groep die zich kerkelijk gemarginaliseerd voelt. De woordvoerder van het bisdom benadrukt dat er niet aan de leer van de Kerk getornd wordt. Ik zou zeggen: ammehoela!! Trouwens door te zeggen dat het in de praktijk allemaal niet zo moeilijk is, geeft de woordvoerder aan dat er blijkbaar een groot onderscheid bestaat tussen de leer en de praktijk, dwz de pastoraal. Dat is echter onmogelijk. Als de pastoraal niet naadloos aansluit bij de leer van Christus, dan deugt de pastoraal niet. Immers de pastoraal dient ervoor de leer in de praktijk handen en voeten te geven. Ofwel stiekem wordt de leer veranderd. Want een leer die in de praktijk ongestraft en onweersproken met voeten wordt getreden, bestaat in feite niet meer. Men lijkt feitelijk voor de laatst genoemde weg te kiezen. En het enthousiasme van LHBG-gemeenschap over de viering in de St-Jan maakt wel duidelijk dat het zo ook ervaren wordt.

Dat het allemaal niet zo neutraal en ongevaarlijk is en dat het wel degelijk met goed- en afkeuring van de kant van de plebaan en het bisdom te maken heeft, maken de antwoorden op de volgende casussen duidelijk:

Wil de plebaan in een gebedsdienst in de St-Jan hartelijk welkom heten als medetochtgenoten door het leven en wil de bisschop bruggenbouwend en verbindend zegenen:

 • een denkbeeldige PVV-landdag die haar landelijke manifestatie in Den Bosch met een gebedsdienst in de kathedraal wil beginnen?
 • het denkbeeldige verbond van seksclubhouders en de gezamenlijke meisje van plezier die de dag tegen hun discriminatie in Den Bosch willen beginnen met een gebedsdienst?

Om misverstand te voorkomen wil ik hier wel meteen bij aantekenen dat ik de LHBG-gemeenschap geenszins zou willen vergelijken met de PVV of het andere denkbeeldige genootschap. Wel is de overeenkomst dat de afzonderlijke leden, ook van deze clubs, lid van de Kerk kunnen zijn, niet gediscrimineerd mogen worden en met welwillendheid pastoraal tegemoet getreden moeten worden.

Tenslotte wil ik op bijkomende consequenties van het plebanesque en bisschoppelijke gedrag wijzen:

 • Hierdoor worden normale katholieken die trouw willen zijn aan de leer van de Kerk, geschoffeerd, en niet in het minst die homoseksuelen die zich inspannen kuis volgens de leer van de Kerk te leven.
 • Hierdoor wordt pastoors die in het verleden door acties van de homogemeenschap aan de schandpaal zijn genageld, alleen omdat ze datgene deden wat van goede zielenherders verwacht mocht worden, nog een extra trap nagegeven door officials van de Kerk (ik refereer aan pastoor Buijens).
 • Hierdoor worden pastoors die tot heden dergelijke vieringen met succes, zelfs ondanks druk van gemeentebesturen, uit hun kerk hebben kunnen weren, ernstig verzwakt. Men zal zeggen: de bisschop vindt het toch goed…

Het is zeker niet toevallig dat de Kerk op 24 juni de geboortedag viert van de heilige Johannes de Doper. Deze werd door koning Herodes onthoofd omdat Johannes hem aansprak op zijn immoreel gedrag. Hij leefde immers met de vrouw van zijn broer. Iemand die opkomt voor Gods wetten, oogst zelden applaus.

C. Mennen pr
1 juni feest van de H. Martelaar Justinus

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

29 thoughts on “Bisschop de Korte “zegent” Gay Pride, Pastoor Mennen reageert tegen zijn dwalende “roze bisschop”

 1. Zie de eerste reactie van deze jongen op het artikel van 5 juni ” per ongeluk (?) reclame voor homoseksualiteit op de website van het Vaticaan”.

 2. Waarom zijn mensen zoals De Korte priester geworden ??? Of is dit opzet of zo ? Met voorbedachte rade infiltreren in de kerk om deze vanbinnenuit te verwoesten ? Maar wat winnen ze eraan ? Een vooraanstaande functie in de hel of zo ? Ik snap er echt niets meer van !

  1. De smeerlapperij is aan het uitsterven in de Kerk; het armzalig aantal van priesterwijdingen jaarlijks in Belgische en Duitse diocesen zijn daar een onmiskenbaar teken van. Hoe meer de moreel uitgeholde idioten stunten uithalen zoals nu weer met die sodomietenparade, des te spoediger hebben zij in hun seminaries geen volk meer. Wanneer men dan bij contrast Kardinaal Burke zo pas in Chartres ziet, tijdens de Pontificale Mis, omringd door jongelingen, dan ziet men duidelijk waar de bisschoppen en pausen van de toekomst vandaan gaan komen. De tekenen des tijds…

  1. Het is al weer lang geleden, maar het was toch provocerender dan ik me kon herinneren. “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen”, hoorde ik een meneer zeggen en dat is, vind ik, eerder van toepassing op deze provocerende en protesterende al dan niet homoseksuele kerkgangers dan op de Plebaan.
   Zo heb ik een keer een discussie gevoerd met iemand van een van de christelijke omroepen en je merkt dat zelfs protestants-christenen in opvattingen hierover verdeeld zijn geraakt, terwijl ze heel Bijbelvast waren vroeger. Bovendien beweerde deze persoon dat elke gelovige in principe vanuit de Heilige Geest spreekt. Echter, als er verschillende opvattingen zijn over een bepaald issue, dan komt deze vraag bij mij op: Kan de Heilige Geest wel in zichzelf verdeeld zijn? Kan de Heilige Geest zeggen: “Homoseksualiteit (praxis in gedrag) is zowel goed als fout?” Alle gelovige christenen zouden uit één mond moeten spreken. Maar tegenwoordig lijkt er sprake te zijn van katholieke gelovigen, maar dan ook van gelovige en ongelovige katholieken. Eh.., het wordt hoe langer hoe ingewikkelder in de Kerk. Nog even en het wordt ook behalve figuurlijk ook letterlijk knokken in de Kerk. In de eindtijd staat immers de een tegen de ander op, zeker ook binnen families. Volgens mij gebeurt dat al hier en daar in meer of in mindere mate. En het zal m.i. in de toekomst nog erger worden.

   1. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn of te worden, het wordt ingewikkeld gemaakt om verwarring te zaaien.Alles is terug te voeren op de 10 geboden, in dit geval het 6e gebod: Gij zult geen onkuisheid doen( of zelfs begeren). Als iedereen leefde volgens de 10 geboden dan zouden wij in een andere wereld leven.

 3. Is pr.Mennen de enige clericus die zijn mond durft opendoen? Is de rest in dwaling? In slaap? Met verlof? Bah, wat een laffe capitulatie. Men neemt zijn hoed af en buigt voor de geest van deze wereld en zet er de kerkdeur wijd voor open.
  Mgr. de Korte had in plaats van zo’n “viering” te laten organiseren eigenlijk moeten zeggen dat iedere praktiserende homoseksueel ten alle tijden welkom is om een leven te leren zoals de kerk het ons leert. Tot echt geluk in zijn/haar leven en tot redding van zijn/haar ziel (geldt voor ons allemaal toch?). Hoe daarop gereageerd zou zijn door de homoclub en de media laat zich raden. Wat dan reden te over zou zijn om een dergelijke farce niet te laten doorgaan.
  Zou de bisschop straks durven zeggen dat hun zieleheil in gevaar is, indien zij voortdoen met hun homoseksuele daden? Ik vrees ervoor. Het aards plezier is wat telt, daar mag niet aan geraakt worden. Maar zonde, zieleheil, eeuwig leven? Dat zijn haast vieze woorden geworden.

 4. Deze jongen zucht al jarenlang tegen alles wat er in deze stad ‘s-Hertogenbosch gebeurt. Begin zestiger jaren had je daar monseigneur Bekkers, die ongetwijfeld ook goede dingen heeft gedaan, maar voor de revolutionaire voorzieningen was. En met hem vele andere bisschoppen. De paus heeft toen, om dit ongunstige tij te keren, in de loop der jaren alle progressieve bisschoppen in Nederland weten te vervangen door conservatieve. En nu dit weer! Zelf is hij ook acht jaar lang hevig vervolgd in deze stad, toen hij aan zijn zoon thuisonderwijs gaf tot die volwassen werd: zie mijn reactie in “godsdienstvrijheid europese christenen gaat achteruit, Vaticaan slaat alarm (7 april)”. Als deze jongen niet invalide zou wezen, nergens meer naartoe kan, echt, hij zou daar op 24 juni bijkans een felle tegendemonstratie geven tegen al dat gedoe; misschien maar goed, dat hij aldus ervan wordt weerhouden; want hij heeft nog nooit gedemonstreerd in zijn leven. Maar mijn bloed kookt. Hoeveel te meer dan heeft God daar verdriet van; wie ziet niet al Zijn tranen….

 5. Ja, we hebben al veel afschuw moeten slikken, maar dit is toch één van de uitschieters.
  Een oecumenische dienst = eerste afschuw, gevolgd door de “zegen” van de zonden van Sodoma en Gomora, door een bisschop = tweede afschuw. Weet die “bisschop” wel wat een zegening inhoudt?
  Jakobus 3:10 ‘Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?’
  Door zo te handelen staat hij reeds buiten de R.K. Kerk. Het is hetzelfde als Jezus nogmaals aan het verraad van Judas, na het onoverzichtelijk lijden van Jezus in de hof van olijven, te onderwerpen. Dat is echt duivels!!!! Zou er daar in Nederland de Katholieken niet op reageren, zijn zij medeplichtig aan deze afschuw door schuldig verzuim. Ik hoop echt dat er daar toch nog wat mensen zijn die hiertegen iets zullen ondernemen, zo niet zou ik niet in hun plaats villen zijn. Anders zal Jezus tegen hen zeggen: “Ik ken uw werken, en weet dat ge koud zijt noch warm! Omdat ge lauw zijt, warm noch koud, daarom zal Ik u uitspuwen uit Mijn mond.”

  1. Heb zojuist pastoor Mennen gemaild en hem steun betuigd. Verteld, hoe mijn handen jeuken om daar in de Sint Janskathedraal op die dag alles kort en klein te willen slaan. Gelijk in de Schrift Nememia zeer ijvert voor Jahoeah zijn God (zie laatste hoofdstuk), om alles weer recht te zetten. Maar toch moeten wij het oordeel geheel aan God overlaten, bidden dat er bijvoorbeeld een nieuwe paus komt, die vanuit de oorsprong, de wortel van het christendom alles zal herstellen met de Schrift in de hand, en Jezus Christus en Simon Petrus in gedachten. Zo zijn wij Hem tot troost; als wij er zoveel verdriet van hebben, hoeveel te meer Hij, Die alles toch meer dan uitstekend heeft gemaakt!

  2. Het verafschuwt niet alleen christenen, maar ook andere gelovigen, zoals bijvoorbeeld moslims. Er worden soms ook hier bij ons in de omgeving posters gehangen van ‘Roze feesten’ Toen ik dat zag gebeuren had ik de neiging om die poster eraf te willen halen. Ja, en dan kom je weer aan de vrijheid van meningsuiting. Maar als ik het eraf haal is het ook het uiten van een andere mening. Ik heb het geprobeerd, maar het zat zo vast, het lukte me niet. Ik was het er nog altijd niet mee eens. Maar de gelovigen moeten zelf massaal hier tegenin gaan en niet bang zijn. Want in je eentje opereren is een onbegonnen zaak. De schouders moeten er samen onder, dan worden de lasten samen gedragen en is het een stuk lichter. Overigens geldt dat net zo hard voor andere dingen, waar christenen pal voor zouden moeten staan.

 6. De kerk is roos aan het kleuren en het verval zet zich verder.En dit onder het motto we zijn allen broeders van elkaar maar men vergeet dan de Bijbelse waarschuwingen goed artikel!

 7. Respect voor pastoor Mennen : om tegen de stroom in te roeien moet je sterk zijn. Ik heb nog even de link bekeken die Johanna gaf ,hoe het eraan toeging in 2010. Wat een brutaliteit daar. En totaal geen sfeer van devotie. Wat zoeken ze eigenlijk in de kerk? Waarom kunnen ze zich niet er buiten houden ? Onze Lieve Heer heeft de mensen een vrije wil gegeven dus homo zijn doe je uit vrije wil. Maar waarom jouw wil opleggen aan de Kerk ? Waarom moet de kerk alles maar goedkeuren ? Overal maar in meegaan ? Is dat angst om zielen kwijt te raken ? Wie raakt hier nou eigenlijk zijn ziel kwijt ? Als de kerk alles maar zou goedkeuren kan je net zo goed de Bijbel verbranden.

  1. In 2010 hadden wij een andere bisschop en een andere paus. Bisschop De Korte ziet de Katholieke Kerk als een open en gastvrije instelling. Maar de plebaan is nog steeds dezelfde, plebaan Van Rossum heeft dit geregeld en hij verwelkomt de deelnemers persoonlijk, juist op 24 juni de feestdag van Johannes de Doper, die werd gedood omdat hij Koning Herodes immoreel gedrag verweet, in de St.Jan.

 8. Ach, hoe naïef en wereldvreemd is het wel niet om deze luidkeels aangekondigde roze protestmanifestatie met een SERENE gebedsdienst te willen inleiden? Jezus wordt er met de haren bijgesleept om een publiek statement te maken. Pretty pink: de Kerk zal en moet om! In feite doet Mgr. De Korte het voorkomen alsof hij zich tegen wil en dank gehouden ziet (vooralsnog?) de kerkelijke leer aan te houden.
  Wordt Den Bosch als proeflaboratorium van de nieuwe Roomse elitaire stoottroepen her-uitgevonden?

  Arme Jezus.. Ik hoop dat er voor Jou temidden van alle tumult en gedrang nog ergens een klein plekje overblijft.

  1. Bij mij gaan alle alarmbellen al rinkelen als er verklaard wordt dat er niet afgeweken wordt van de Leer van de Kerk.

 9. Er bestaan zelfs al kazuifels met de 6 kleuren van de regenboog linkend aan de LHBT ! Er zijn echt priesters die ze zo nu en dan dragen.

 10. Ze moeten deze man Kardinaal af maken…wat een balgehakt….of weg zenden zo ver mogelijk. Hij brengt steeds weer schade aan de Kerk..

 11. Laatst heb ik meegemaakt dat twee 16 jarige meisjes met elkaar willen trouwen en een feestje organiseren met toestemming. Dan zeggen de ouders dat je dit niet serieus moet nemen en het wel over waait. Maar zoiets, lijkt mij, moet je al in de kiem smoren, anders kan het toch van kwaad tot erger komen. Of zie ik dat verkeerd? Ik maakte dit onlangs mee en ik zei er wat van, omdat het ene meisje haar hand legde op het bovenbeen van het andere meisje. Ze gingen ook ringen voor elkaar kopen. Het werd dus wel ruzieachtig, want je mag er tegenwoordig niets van zeggen. Wij hebben hier op een katholieke school een onderwijzer die zich in heel Noord-Holland hard maakt voor de LHTB. Het wordt hier gewoon geaccepteerd. Posters hangen er soms hier voor mijn huis langs de weg van dergelijke feesten.

 12. Deze man hadden ze nooit moeten wijden.. Hij vernietigd de kerk van binnen uit…en brengt jong gelovige in twijfel met zijn niet christelijk actie

  1. Hadden de antifa-bisschoppen besloten om patatten te gaan verkopen in plaats van priester te worden, dan was ons inderdaad veel ellende bespaard gebleven. Jongeren mogen echter zeker niet twijfelen aan het Geloof, maar moeten de constante overleveringen van de Katholieke Kerk voor ogen houden.

   De leden van de clericale hippiegeneraties gaan de ene na de andere op rust, terwijl de jongere generaties het heft overnemen; en in Chartres hebben wij recentelijk nog maar eens mogen aanschouwen wie die jongere generaties zijn.

   Nolite timere! Iuvenes ad victoriam!

   1. Inderdaad, clericale hippiegeneratie. De “geest van Vat.II” heeft het verkeerde soort mannen aangesproken dat dacht een priesterroeping te hebben. Naar nu blijkt waren ze te slap, te laf om er te staan voor de Kerk. Deze generatie is nog te sterk hier te lande, we zijn er nog niet van verlost. Maar ze zijn priester. Er is gebed voor nodig. Bid voor hen en noem ze bij naam.

 13. Neem alleen maar onze Gemeentegids van de laatste jaren. In het hoofdstuk van ‘Welzijn en maatschappelijke dienstverlening’ is er een rubriek over Relatie en seksualiteit. Het gaat alleen maar over homoseksualiteit, Praat- en Gezelligheids-groep, COC, ouders roze kinderen, roze Senioren en het Roze Netwerk. Bijna alles leidt naar één adres. Er gaat niets over een normaal huwelijk tussen man en vrouw. Je zou bijna denken dat het in onze gemeente niet meer plaatsvindt. Wat ik wel eens gelezen heb is dat paus Franciscus als kardinaal Bergoglio eens gezegd zou hebben dat het huwelijk tussen man en vrouw van God komt en dat het huwelijk tussen mensen van het zelfde geslacht dan van de duivel komt. Paus Franciscus zou nu de Leer van de Kerk gaan veranderen, volgens sommigen en zelfs ketters zijn. Maar hoe staat hij dan nu hier tegenover, als hij als kardinaal deze krasse uitspraak deed?

 14. De gay-oecumenische viering gaat niet door omdat er vele priesters hier moeite mee hebben, bisschop De Korte wil de “eenheid”behouden.In plaats van de St.Jan wordt deze viering in een protestantse kerk gehouden.

  1. God zij geloofd! Dan heeft mijn scherpe brief aan het bisdom toch wat uitgehaald – niet door mij, het was de heilige Geest die me aanstuurde dit in orde te krijgen. Ben zelf maar een onnozele jongen die niet weet hoe te gaan of te staan. Dank de Heer Jezus voor deze omwending, het eerste begin van het betere nieuw is de Kerk.

 15. Triest dat De Korte bezwijkt voor de druk van conservatievelingen van het type Cor Mennen. En voor de druk van een (fantasie)god die homoseksualiteit schept en vervolgens zijn schapen aanzet om homoseksuelen te vervolgen. Onbegrijpelijk. De Korte zou het lef moeten hebben om tegen zo’n god te zeggen: bekijk het maar daarboven, ik kies voor mijn medemensen.
  Ik snap volstrekt niet waarom katholieken homoseksuelen discrimineren. Waar bemoeien zij en de kerk zich mee? Laten ze blij zijn dat die mensen nog naar de kerk komen. Wat maakt het uit of ze homo, hetero, getrouwd, ongetrouwd samenwonend, gescheiden zijn of wat dan ook? Dat moet iedereen toch zelf weten? Zulke eisen stellen ze bij een voetbalvereniging toch ook niet?

  1. Maar als een voetballer telkens met de handen de bal grijpt, dan ligt hij er toch uit.
   Niet dat deze jongen je wilt overtuigen van je ongelijk, daar gaat het hem helemaal niet om. Maar slechts om je te vertellen hoe God het van oorsprong bedoeld heeft, toen Hij alles maakte. Nee, niet geëvolueerd; zie mijn reactie in het nieuwe artikel “Gaat de evolutietheorie op de schop?(18 juni)”.
   Heb veel volkerenkunde bestudeerd, het reilen en zeilen van vele duizenden stammetjes in hutten levende zo’n halve of hele eeuw geleden. Geslachtsrijp geworden jongens ondergingen eerst een jeugdwijding, waarbij ze naar een plek werden gebracht in de natuur, ver weg van het dorp. Daarna kwamen zij naar enkele maanden terug in het dorp, als mannen, en niet meer als jongens. Elk van hen werd dan een meisje en een hut toebedeeld. Natuurlijk na negen maanden een heuse geboortegolf. Mannen zijn daar altijd sterk onderscheiden van de vrouwen, in gedrag, kleding, kortom een sterke benadrukking van “dit hoort bij de man, dit doet een man; en dit hoort bij de vrouw”. Geen man haalt het in zijn hoofd om dingen te doen of te denken, die behoren bij de vrouw; en vice versa. Dit functioneerde goed, men wist duidelijk waar men aan toe was. Missionarissen die hen bezochten, viel het ook op dat zij daar geen lastig puberaal gedrag vonden. Logisch, elke puber heeft daar een gezicht, telt volledig mee. Ja, wel waren ook daar sterke uitwassen, ook op seksueel gebied, en het offeren aan afgodsbeelden met een eredienst. Maar opmerkelijk genoeg werd daar homoseksualiteit niet aangetroffen. En slechts sjamanen waren soms transseksueel, dat wil zeggen lichamelijk noch man noch vrouw, onvruchtbaar, een gebrek waar 1 à 2 permille van de mensheid mee is behept.
   Niet voor niets schiep God de mens mannelijk en vrouwelijk. Met het doel om telkens tot elkaar te komen, opdat zij zich zouden vermenigvuldigen. Opdat hun marktpleinen in hun dorpen zouden krioelen van de vele kinderen, en hun hutten ermee zouden uitpuilen.
   Daarom verzet God Zich ook fel tegen alle andere verschijningsvormen. Zo’n tien maal spreekt Hij Zich uit tegen het liggen van mannen met mannen “zoals een man met een vrouw pleegt de doen”. Ook tegen vrouwen met vrouwen. Want heeft Hij niet de man met de vrouw geschapen om kinderen te krijgen? Ook in bovengenoemde traditionele dorpjes is dit zeer duidelijk.
   Nu is onze huidige maatschappij sinds lang sterk aan het verworden. De mens vervreemdt steeds meer van zichzelf. Vermenging van mannelijke en vrouwelijke beroepen. Grote gezinnen zijn niet meer. Veel echtscheidingen. Een opkomende holebi-cultuur (homo/lesbisch/bi) en transgenders. De twijfel wordt reeds kleine kinderen aangezet op school; daar wordt hen van alles en nog wat onder de neus gewreven, maar geenszins het normale grote gezin, en hoe een vader en moeder daarin te functioneren hebben. In al hun getwijfel maken zij dan de verkeerde keus, mat alle gevolgen van dien. Het hek is van de dam. Ook het sadomasochisme is in opkomst, en schreeuwt om legalisatie. Daar wordt het geslachtelijke gruwelijk ontwijd, dat Hij elke mens gegeven heeft om zich te vermeerderen. Niet dus.
   Deze jongen is jarenlang stelselmatig seksueel misbruikt geweest, dus hij weet van wanten. Gedurende enkele jaren leefde hij zelfs met een vriend samen. Daarna vernam hij de waarschuwende teksten daarover in de Schrift, en overwoog wat zijn homoseksueel leven tot nu toe had opgeleverd. Hij wilde zijn Jezus niet kwetsen, besloot alleen te blijven. Maar Hij kende zijn zwakte, en wierp hem snel een maagd in de schoot. Beiden mochten hun zoontje tot diens volwassenheid alternatief thuisonderwijs geven. Hem van alles aanreiken, wat een jongen zoal nodig heeft. Dat geven de scholen van nu geenszins. En de Heer Jezus heeft ons met alles bijgestaan. Want deze jongen zou tot dit alles geenszins in staat zijn geweest, ja weer teruggekeerd zijn naar zijn homo-zijn. Maar hij ondervond de overstelpende en warme liefde van God voor alles wat hij ondernam, dat hij dus voor Hem bezweek. Niet te vergelijken met dat armzalige leven, dat hij voorheen leefde.
   Zo heeft hij ook het secretariaat van het bisdom in ‘s-Hertogenbosch aangeschreven, die holebi’s en transgenders wilden verwelkomen in de kathedraal. Uitgelegd, hoe God daar tegenaan keek, vanuit de Schrift. En uiteraard afgesloten met een vermaning. Gelukkig hebben ze de waarschuwing te harte genomen. Wel zouden ze moeten weten, waarom God hun gedrag afkeurt. Dat vroeg hij dan ook in die brief. Wij christenen mijden niet het contact met hen; maar deze jongen is duidelijk over hoe God over deze zaak denkt. Ja, elke man zou een vrouw moeten hebben, dus ermee gemeenschap moeten hebben om kinderen te krijgen. Het celibaat dat katholieke priesters is opgelegd is een zaak die voor velen toch te zwaar is bevonden. Deze jongen heeft het aan der lijve dikwijls ondervonden… Maar God oordeelt, niet hij.
   Nogmaals, niet om je te overtuigen schrijft deze jongen. Maar om je een andere zienswijze te tonen. Volgens hem de enige juiste. Wil er ook niet met je over discussiëren. Ach, wil je mijn boodschap wel ter harte nemen, je er niet te veel over op te winden? Dank je.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.