Het Vaticaan viert de Oerknaltheorie en de complementariteit tussen geloof en wetenschap

Foto: Breitbart

De Vaticaanse Sterrenwacht houdt deze week een speciale astronomie-workshop ter ere van de grondlegger van de Oerknaltheorie over de oorsprong van het universum, een Katholieke (Belgische!) priester genaamd Georges Lemaître.

De internationale workshop, getiteld “Black Holes, Gravitational Waves and Spacetime Singularities”, stelt voor om de nalatenschap van vader Georges Lemaître (hierboven op foto rechts naast Albert Einstein) te vieren, de astronoom die de theorie van de Big Bang als eerste formuleerde (of het “Oer-atoom” zoals hij het noemde) in 1927, constaterend dat een uitbreidend universum in de tijd teruggebracht kon worden tot één enkel punt van oorsprong.

Het evenement loopt van dinsdag tot vrijdag en bevat een reeks presentaties over fenomenen, van supernovae tot kosmische perturbaties, evenals een speciaal eerbetoon aan priester Lemaître en zijn bijdrage aan de astronomie.

Ondanks gangbare misvattingen van de Kerk als anti-wetenschapsbastion, die voortvloeien uit de beruchte Galileo-affaire, stelt het historische verslag het tegenovergestelde. Als wetenschapshistoricus heeft John L. Heilbron van de Universiteit van Californië-Berkeley opgemerkt: “De Rooms-Katholieke Kerk gaf meer dan zes eeuwen meer financiële steun en sociale steun aan de studie van de sterrenkunde – vanaf het herstel van de studie der Klassieken in de late Middeleeuwen tot in de Verlichting – dan enig ander, en waarschijnlijk alle andere instellingen.”

Wat men van astronomie kan zeggen, kan gelijk gezegd worden van geneeskunde, natuurkunde, wiskunde en chemie. Net zoals de Christelijke Kerk zich meester maakte van de kunst, ondersteunde het even ijverig het wetenschappelijk onderzoek. Sommige van de grootste wetenschappers van de geschiedenis – Newton, Pasteur, Galilei, Lavoisier, Kepler, Copernicus, Faraday, Maxwell, Bernard, Mendel en Heisenberg, en nog veel meer – waren allemaal christenen en meerdere waren geestelijken.

De Oerknaltheorie zélf werd soms voorgesteld als een alternatieve uitleg aan het Joods-Christelijke idee van de Schepping, maar deze dichotomie was vreemd aan de grondleggers van de theorie, die geloof en wetenschap als complementair aanzagen en de Oerknal als volledig verenigbaar beschouwden met het orthodox-Christelijk begrip van de oorsprong van het universum.

In zijn boek God en de sterrenkundigen schreef de astrofysicus Robert Jastrow dat “de astronomische en Bijbelse afschriften van Genesis hetzelfde zijn; de gebeurtenis die tot de mens leidde, begon plotseling en scherp op een bepaald moment in de tijd, in een flits van licht en energie.”

En de Nobelprijswinnaar en wetenschapper Arno Penzias, die de kosmische microgolf-achtergrondstraling co-ontdekte, die sterke steun verleende aan de Oerknaltheorie, zei: “De beste gegevens die we hebben, zijn precies wat ik zou hebben voorspeld, had ik niets in bezit behalve dan de vijf boeken van Mozes, de Psalmen en de Bijbel als geheel.”

De Vaticaanse Sterrenwacht is één van de oudste astronomische instituten ter wereld, waarvan de oorsprong teruggaat tot Paus Gregorius XIII, die de Toren van de Winden in 1578 in het Vaticaan had gebouwd. Het Vaticaan heeft haar astronomische “Observatorium” 126 jaar geleden opnieuw gevestigd, op 14 maart 1891, en later verhuisde het Observatorium naar Castel Gandolfo buiten Rome.

Bron: Breitbart
Vertaling: Dries Goethals (voor Katholiek Forum)

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

13 thoughts on “Het Vaticaan viert de Oerknaltheorie en de complementariteit tussen geloof en wetenschap

 1. De oerknal theorie is in strijd met het scheppingsverhaal.
  Hildegard van Bingen verklaarde over het lichaam van Adam dat het was als een Lichtkleed, dat kun je ook begrijpen uit de geschriften van Anna Katharina Emmerick.
  Bij de zondeval ontstond er een verdichting in de vorm, de materie cq. ons vleselijk lichaam, de “macht” van de zonde en de dood.

 2. Die eeuwige controverse tussen wetenschap en geloof…. De Schrift is een heilig boek dat in al zijn facetten door deze jongen serieus genomen wordt, lees het oude èn nieuwe testament gespreid elke maand geheel uit, al tientallen jaren lang. Naast de letterlijke interpretatie ziet hij dikwijls ook een geestelijke interpretatie, ja waar niet? Scheppingsverhaal, zondvloed, Jozua die de zon en maan ongeveer een etmaal deed stilstaan, het stuk hout in het water geworpen dat de ijzeren bijl deed drijven door Elisa, God Die het weer beïnvloedt, wij die van Abrahams nageslacht zijn, het vierdimensionale gezicht van Ezechiël, enzovoorts: het wint zo veel aan waarde, als je alles uit de Schrift voor waar houdt! Daarnaast is Gods schepping ook een boek dat niet over het gezicht mag worden gezien. De flora en fauna, al die dieren die nu gefossileerd zijn, de micro- en macrokosmos, de mens en zijn cultuur (volkerenkunde), karakter en gemoed. Een van de wonderlijkste aspecten is wel de voortplanting, vooral bij al die ongewervelde kleine beestjes, zo veelzijdig en bizar!
  Dus dank aan de wetenschap die het ongeziene zichtbaar doet maken. Vooral in de astronomie is dat het geval. Maar nog steeds niet is die Big Bang theorie (het ontstaan van het heelal uit niets) echt begrepen: inflatietheorie, donkere materie en energie zijn maar noodgrepen die dit alles voorlopig moeten verklaren, maar een echt bewijs is dit geenszins. Het is eerder een dwalen van het ene naar het andere uiteinde. Zo ook de zogenaamde evolutietheorie, geen enkel hard bewijs, en wel enkele tegenbewijzen, die dan maar gauw verzwegen worden. Als er zó wetenschap bedreven moet worden, dan maar liever niet! Het is toch te gek, dat we ons als enkele eeuwen voortdurend laten inpalmen door wetenschap en techniek, ja zij duldt geen enkele tegenspraak! Al die kinderen achter hun i-pad in plaats van het ruige buitenspel voor met name jongens, zo groeien ze nooit uit tot volwaardige volwassenen. Later zullen allen die in de Heer hebben geloofd, in een onsterfelijk nieuw lichaam de nieuwe aarde bewonen. Reken maar, dat we daar niet overheerst worden door wetenschap en techniek.
  Kortom, een ware gelovige doet er beter aan de wetenschap noch techniek te omhelzen, maar zich te houden aan de boodschap die God ons te vertellen heeft. Ook in het Vaticaan moet men zich daar terdege bewust van zijn!

 3. @ een jongen,

  Waarschijnlijk ben jij geen katholiek, in een onsterfelijk nieuw lichaam de nieuwe aarde bewonen dat komt van de Bijbelse christenen. In Jesaja 65:20 zie je dat ze op de nieuwe aarde nog sterven, en baren nog kinderen, vers 23.
  Maar deze christenen verdraaien Bijbelse feiten en als je ze weerlegt zwijgen ze in alle talen, want zij hebben octrooi, patent op de Bijbel.

  1. Ben een katholiek gebleven, ondanks in mijn jeugd seksueel misbruikt te zijn geweest door vele geestelijken en ook anderen (zie ook “Franciscus doet niets aan misbruik in Kerk” van 18 januari, de reactie aldaar). De Kerk is verkeerd, niet Christus Jezus Zelf. Ben eerst gaan rondneuzen in vele andere christelijke groeperingen en secten. Ieder van hen legt op zijn eigen verkeerde wijze de klemtoon op enkele bijbelteksten, en drukt daarbij anderen weg. Spijtig. Sindsdien leest deze jongen de gehele Schrift elke maand uit, gespreid, al tientallen jaren lang, en raadpleeg bij twijfels veel de grondtalen (grieks en hebreeuws). Put nu veel kracht uit de enige letterlijk vertaalde nederlandse bijbel: de Naardense bijbel, waarin ook diverse correcties zijn toegevoegd door mijn hand. De bijbel begrijpen en kennen? Begrijp nog steeds veel niet, ben maar een onwetende domme jongen in dat opzicht. Probeer de bijbel te proeven zoals die is, vanuit de heilige Geest. En je zult wel gelijk hebben met die Jesajateksten. Laten we naar eenheid streven in geloof, zonder onderscheid te maken in allerlei zienswijzen. In onze Jezus Christus, Die ons allen liefheeft, moet dat mogelijk zijn. Ben geen hooghartige theoloog, maar een, die graag de voeten van een ander wast. Overgehouden uit dat misbruik van vroeger.

   1. Wel “een jongen”, je schrijft: ” Laten we naar eenheid streven in geloof, zonder onderscheid te maken in allerlei zienswijzen.”
    Mag ik u aanraden om de geschriften en wijze besluiten van de Ene Rooms Katholieke Apostolische en Universele (wat betekend in de Hemel op aarde en alle plaatsen) Kerk te bestuderen? Dan zul je in de Traditie (overbrengen) kunnen vaststellen dat die enige Kerk die Jezus gesticht heeft en gegrond op Petrus (de rots) en dat er maar slechts één Kerk kan zijn, zoals er maar één stichter is, Jezus. Het gaat niet over een zienswijze in de Kerk, het gaat om de WAARHEID en niets anders.
    Ik zou je dit aanraden en eveneens de vergeving van al diegenen die je kwaad hebben aangedaan. Nu, je hebt pas echt vergeven in die maten dat je zelfs de opgelopen frustratie hebt vergeten. “Waar barmhartig zoals mijn Vader in de Hemel barmhartig is” zegt Jezus. Bidt voor diegenen die je kwaad doen. Velen van ons, ook ik, hebben zulke dingen in ons leven meegemaakt. Weet dan dat Jezus tot je zegt: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achter zich kijkt, is Mij niet waardig.”
    Goede moed.

    1. Ben het geheel eens met het eerste deel van jouw reactie: één Kerk, gefundeerd op Petrus, één waarheid. Daar moeten we weer naar toe. “Katholiek” betekent immers “algemeen”. Een nieuwe paus zou dan zich moeten opwerpen als leider van ALLE christenen, ook die van al die andere groeperingen en sekten – ook al zullen die het er niet mee eens zijn. Eén leer, geen water bij de wijn, vanuit Christus Jezus, Die alles deed vanuit Zijn Vader, onze God. God spreekt vanuit Zich in de gehele Schrift, de God (Jahoeàh) van de joden èn de christenen.
     Ja, vergeven heeft deze jongen al de lieden die hem misbruikt hebben, heeft heel het oordeel aan zijn Heer overgegeven. Wil je meer over hem lezen, zie dan zijn vijf stukjes poëzie mèt zijn tekeningen/schilderingen mèt zijn eigen muziekcompo’s op de website van Klokk, in Lotgenoten-in-kunst, de vierde, ook onder dezelfde pseudoniem “een jongen”. Om zijn neerslachtige een oordelende lotgenoten een hart onder de riem te stoppen, vanuit het geloof in Jezus Christus. Uiteraard in alle bescheidenheid zoals het een jongen betaamt. En ben nog met veel meer dingen bezig voor hen, zoals het proberen op te richten van een nieuwe organisatie, en de uitvoering van een treurspel met ballet, toneel en zang, waarvan het draaiboek geschreven is. Practisch geloof dus. Misschien zit de jongen er wel eens goed naast; maar er moet nu eenmaal doorgestreden worden; hoop hierbij de Geest van de Heer mee te hebben.

     1. Wel, eerst Katholiek, dit wil zeggen, het woord katholiek komt uit het Grieks (καθολικός-ή-όν – katholikos), wat algemeen of universeel betekent. Dat heeft niets te zien met kerken of sektes die zich christenen noemen.
      Je schrijft: “Een nieuwe paus zou dan zich moeten opwerpen als leider van ALLE christenen, ook die van al die andere groeperingen en sekten .” Hoe kan een Paus leider zijn van sektes die zich zelf ‘christenen’ noemen maar het niet zijn, want ze verwerpen de Waarheid dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens aanwezig is zoals Hij in de Hemel is, in de Heilige geconsacreerde Hostie, het H. Sacrament bij uitstek dat het centrum is van al het zichtbare en het onzichtbare en van de Heilige Katholieke Kerk. Als dat niet aanwezig zou zijn op aarde zou de schepping ophouden, daar er niemand kan gered worden en het voor God geen nut meer heeft om Zijn schepping nog instant te houden. Het dogma (wat wil zeggen geloofswaarheid en door iedereen moet aanvaard worden tot redding van de ziel) buiten de Kerk geen heil, is voor iedere mens op aarde een feit. Het aanvaarde of niet. Een sekte, of ze zich nu christelijk noemen of niet, zijn afgodendiensten.
      Iemand die gedoopt wordt in de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest is automatisch een onderdaan van de Paus (leer van de Kerk). Echter worden ze meestal gedoopt en aanvaarden ze de leer van de K.Kerk niet, waardoor ze zich buiten de H.K.Kerk stellen en aldus het gezag van de Paus verwerpen.
      Ik herhaal, de H.Katholieke Kerk staat open voor allen die de ware leer van deze Kerk aanvaarden.
      Je zou je moeten verdiepen in de leer van de H. Kerk van voor 1965, voor het Concilie Vaticanum II.

    2. Ben het volledig met je eens, in alle facetten. Inderdaad zullen geen of weinigen van die andere kerken zich gedwee onderwerpen aan zo’n nieuwe paus, ook al stelt hij zich in principe open voor hen. Juist door hun sektarische kijk op alles. Er valt werkelijk niet met hen te praten, want hun ongelijk zullen ze nooit toegeven.
     Deze jongen wel. Heb nog zoveel te leren. Enkele jaren geleden me eens diep verdiept in de katholieke leer vóór 1960, dan Vaticaanse concilie onder leiding van paus Johannes XXIII, en daarna Paulus VI, waar alles ondersteboven werd gegooid. Mis nog erg al die gregoriaanse gezangen, het latijn, het gezag, en vooral die mystiek. Over kerkgeschiedenis gesproken: met die aflaten-kwestie bakte de kerk het wel erg bruin….
     Bedankt voor al je reacties!

   2. @ een jongen

    Dat is me nog al wat wat je daar even deelt en om dan ondanks alles nog God zo te zoeken en niet in verbittering te vallen… moge je in deze adel verder groeien in en met Gods genade, Zijn steun en troost, dat wens ik je van harte toe.

    De Bijbel proeven zoals je schreef deed me direct denken aan Openb.10:9-10. ..Volgens bepaalde informatie is deze Engel een mens, dus [M]ensengel😇, namelijk de Maleachibode 3:1.
    Maar laten wij eens “met die engel” -proeven- van wat Jesaja ons in 66:13-16 ‘voorschoteld”.
    Wij worden verjongd, hersteld verjeugdigd…wij mogen opnieuw beginnen, kijk maar naar 43:25 en dat is DUS door het VUUR van de voorzegde Waarschuwing “van” Garabandal, dat ook het Vuur is in 66:15 en ook in 13:6-8 en voor de Joden in Maleachi 3:2-5, allen tezamen in het moment van de Waarschuwing.

    Met en middels de Waarschuwing in Jesaja 43:25 kunnen we ons ook inleven, proeven wat daarna de verzen 18 en 19 in ons oproepen…met deze les cq. Waarschuwing mogen we opnieuw beginnen…als Adam in ons midden met een 2e nieuwe kans/keuze.
    Kijk maar bij Vassula (Ryden)….

    Ik zal deze aarde tooien in Lente; Mijn Lente; wat is de Lente van Jahweh ? Mijn Lente, Mijn beminden, zal het zijn als Mijn hele Schepping zal schitteren van een schitterend licht; in het doopsel van de Zuivering zullen jullie worden hervormd tot je eerste beeld >> (van Adam voor zijn val) ..in deze Zuivering zal iedereen verlangen naar een nauwere vereniging van liefde met Mij, en jullie harten zullen vurig zoeken naar de Waarheid, de Weg en het Leven; en in de Waarheid, waar bedwelmende smaken geproefd zullen worden, zal je ziel, begiftigd met Mijn Geest van Genade, vervolmaakt worden en je beeld van de duisternis zal niet langer zijn, want Ik, je Bruidegom en de goedaardigste van alle vaders, zal over je schijnen…enz.
    …En kijk dan eens naar het volgende: ..
    http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1025.html

    Dat betreft dus de éérste fase van de nieuwe (hemel en..) Aarde ..op het eerste oog valt de Nw. Hemel en Nw. Aarde onder éên noemer, terwijl ik het onderscheid hierboven heb benoemd.

    Als laatste wil ik dan, als een goed voorbeeld (uitgaande van de Petr. Canisius vert.) wijzen naar Jesaja 24:22 (met een voetnoot die terecht naar Openb.20:7 verwijst, dat feitelijk vers 3 t/m vers 7 bedoelt) ..en zijn lijkende “aanvulling” in 25:8, maar wat feitelijk overeenkomste verwantschap impliceert bij hetgeen zal zijn bij Zijn Wederkomst. ….en ook dat wordt bij Vassula meer verhelderd, maar dat kan ik in een ander reactie toelichten.
    Maar nu wil ik je groeten zoals aan Moeder Maria met: wéés gegroet…geloofd zij Jezus Christus.

    1. Hoe wonderlijk is dat hele toekomstbeeld dat de Schrift ons schetst. Vooral die laatste twee hoofdstukken van het boek Openbaring vervullen mij met ontzag. Gemiddeld eenmaal per maand de gehele bijbel uitgelezen, dus ook dat boek.
     Eens een omvangrijke studie gemaakt van de vierde dimensie; nee niet dat zweverig wat de meeste mensen denken, maar als een wetenschapper. Daar komt heel veel wiskunde bij kijken, verdraaid lastig. Hoe zou een vierdimensionale wereld eruit zien? Niet alleen met lengte, breedte en hoogte/diepte, maar met een vierde extra dimensie? Practisch: hoe zien huizen, deuren, voertuigen eruit? Moeilijker: hoe mensen, planten en dieren? Hoe ingewikkeld zijn bloemknoppen wel niet! Welke materialen zijn er (bijvoorbeeld: is goud nog wel goud)? Welke andere natuurwetten?
     Al bezig zijnde om daar een boek over te schrijven (die deze jongen nooit gepubliceerd heeft om een bescheiden jongen te blijven, niet over het paard getild), gingen zijn ogen weer over het visioen van Ezechiël, het eerste hoofdstuk, en daarna. Deze profeet probeert een natuurgetrouwe beschrijving te geven van wat hij ziet, al begrijpt hij het maar ten dele. Want hij zag de vierde dimensie: een vierdimensionaal voertuig, en cherubs, waarvan hij hun gezichten maar moeilijk kon omschrijven: eerst heeft hij het over links zus en rechts zo, daarna, enkele hoofdstukken verder, heeft hij die verschillende aangezichten maar een nummer gegeven: want ze veranderden soms van positie!
     Zo ook het boek der Openbaring. De hemel blijkt vierdimensionaal te wezen; en de nieuwe aarde ook! Want die drie maten van hen nieuwe Jeruzalem zijn gewoon de drie maten van een VIERdimensionaal fundament, net zoals in onze dimensie een fundament twee maten meet, een lengte en een breedte. En dat goud-gelijk-glas is ongetwijfeld een materiaal dat wij niet kennen.
     Kortom, dit alles vervult je met ontzag. Hoe wij daar zullen zijn en bewegen, kunnen we met onze pet niet bij. Eén woord: het is daar gigantisch fantastisch geweldig! God zij dank dat Hij dit wonder voor ons heeft weggelegd, en waarvan we een klein tipje van de sluier mogen oplichten. Verder laat de jongen het maar hierbij. Laat het nu maar verder verborgen blijven. Zie, Ik maak alle dingen nieuw….

 4. Wel die twee op het plaatje hierboven zijn sjarels.
  De één (Einstein) was een plagiaris o.a.: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_einstein.htm
  en de andere (Georges Lemaître) een dromer die als priester zegt dat God ofwel het niet geopenbaard heeft wat hij (Lemaître) “ontdekt” heeft, ofwel God direct voor een leugenaar neemt. God heeft aan Mozes de Schepping geopenbaard zoals het gebeurde, en in de plaats van dat hij God hiervoor zou loven (zoals Sint Augustinus in zijn dialoog met God), waant hij meer te weten als God. Tenslotte schept God alles uit zichzelf.
  Beiden zijn ongelovigen.

 5. waarom het Vaticaan een sterrenwacht heeft is mij een raadsel? Het heeft ook niets met geloof te maken en wat de oerknal betreft die is strijd met Gods scheppingsorde !

 6. De kleine planeet ‘Aarde’ is het ultieme louteringsoord bij uitstek
  omdat:

  +++ de zielen hier het nauwst betrokken worden bij het Offer van Christus

  +++ men hier tevens de allergrootste VRIJHEID van keuze heeft tussen Licht en duisternis, Waarheid en leugen

  +++ men op geen enkele andere planeet zo ontzettend veel martelaren blijft produceren.

  Wetenschappen en scholing en overheden zijn hier op de kleine planeet ‘Aarde’ maximaal gericht op erkenning of ontkenning van het mysterie van de H.Harten van Jezus en Maria.

  Nergens anders dan hier op de kleine planeet ‘Aarde’ wordt zulke nooit aflatende strijd gevoerd.

  Tot deze conclusie komt men wanneer men de tijd neemt en de moeite doet om deze zeer belangrijke profeten van onze tijd te bestuderen: Jakob Lorber, Jozef Rulof, en zelfs ondanks zijn typisch Protestantse slordigheid: Emanuel Swedenborg.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.