De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen.

Gevolg van de zoveelste aanslag in Parijs…

Macron wint, zoals voorspeld, de verkiezingen in Frankrijk. Zoals zo vaak zorgt de democratie ervoor dat de gevestigde macht haar positie behoudt. Hieronder een uitleg waardoor dit vrijwel altijd gebeurt en waarom dit een gevaar vormt voor ons continent.

Kan democratie het Westen redden?

Mensen beseffen veelal niet dat democratie niet het volk beschermt tegen de machthebbers, maar andersom. Onze gekozen politici kunnen verwoestende oorlogen starten onder valse voorwendselen, verkiezingsbeloften breken, geld printen en daarmee hyperinflatie of enorme schulden creëren maar ze eindigen nagenoeg nooit in de cel of op het schavot. Het excuus is immers dat zij gekozen waren en dat dit de uitkomst was van het democratische proces en dat dit hun interpretatie was van de wil van het volk. Datzelfde volk slikt vervolgens deze verklaring en stemt weer met dezelfde naïeve instelling dat de door hen gekozen politici deze keer wel doen wat zij beloofd hebben.

De volwassen van Frankrijk hebben gekozen. Hun onschuldige kinderen zullen nu nog meer dan ze al deden de tol moeten gaan betalen voor de keuze van hun ouders.

Het ergste dat een falende regering immers kan overkomen, is dat men er niet meer op stemt, maar de keuze voor de burger is heel beperkt aangezien de gevestigde partijen onderling ook nog eens haast inwisselbare partijprogramma’s hebben en op een echte oppositiepartij stemmen heeft alleen effect als je er de meerderheid mee kan krijgen. Dit gebeurt echter vrijwel nooit omdat de gevestigde macht altijd zichzelf beschermt en dus nagenoeg nooit met een grote nieuwkomer zal samenwerken. Democratie is daarom een slecht middel om de macht te controleren, te sturen of te beperken aangezien politieke leiders in democratieën niet hoeven te vrezen voor hun vrijheid of leven nadat ze het volk verraden hebben. Daarom zullen ze het volk dus keer op keer blijven belazeren, dat is iets dat veel moeilijker is binnen een autocratisch systeem omdat als die hun volk niet goed behandelen, ze relatief snel een gewelddadige opstand starten tegen hun heersers en ze vervolgens wel vervolgen of erger.

Kan de democratie het Westen redden van cultureel-marxisme en de islam?

Men denkt vaak dat het met democratie alle kanten op kan, links, rechts, liberaal, socialistisch, nationalistisch of conservatief. Maar in de praktijk valt dit toch tegen. Democratie is immers een vorm van socialisme. Iedere stem is evenveel waard, van de filosoof tot de geestelijk beperkte. Juist dat socialistische aspect van democratie zorgt voor eeuwig meer progressiviteit en dus cultureel-marxisme omdat iedere vorm van nationalisme of conservatief beleid altijd weer weggestemd wordt door de grote groep electorale naïeve dagdromers, apolitieke stemmers, maar vooral mensen die voor eeuwige middelmaat gaan.

Democratie, de speelpop van de vrijmetselarij

Een krantenkiosk vorige week in Parijs, demonstreert de koopbaarheid van de beïnvloeding van de massa en dus de manipuleerbaarheid van de “democratie”.

De democratie is eigendom van de hoogste bieder. We centen heeft, kan invloed kopen via kranten, nieuwszenders en megalomane -sites, lobbygroepen, om nog maar te zwijgen van smeergeld etc. Het theater dat zich afspeelt in parlementen, is sowieso gestuurd vanuit partijbureau’s, die nog maar de voorportalen zijn van de achterkamers van de “diepe staat”. Wat “democratie” genoemd wordt, mondt in de praktijk uit tot oligarchie en plutocratie.

Waarom is middelmaat slecht?

Het stemmen op middenpartijen en hun laffe midden-politieke politici zorgt ervoor dat men nooit daadkrachtige leiders kiest die daadwerkelijk beleid durven te maken die de massa-immigratie stopt, de islamisering en kolonisering van het Europese continent durven te stoppen.

Via democratie zullen leiders als Karel Martel en Jan Sobieski* nooit aan de macht komen en zal de huidige cultureel-marxistische elite haar macht behouden en zal de islam nooit daadkrachtig bestreden worden.

*De ongelofelijke overwinning van de Poolse koning Jan Sibieski op het immense Turkse leger tijdens het Beleg van Wenen in 1683.

Sobieski’s 22 jaar durende heerschappij was erg stabiel. Hij was populair onder zijn onderdanen en hij was een briljant militair commandant, hij is het meest bekend door de overwinning op de Turken in het Beleg van Wenen in 1683.

Na zijn overwinningen op het Ottomaanse Rijk werd hij door de Turken de “Leeuw van Lechistan” genoemd en door de Paus werd hij gehouden voor de redder van het Europees Christendom. Tevens voerde genoemde Paus bij deze gelegenheid het feest van de Heilige Naam van Maria in.

De astronoom Johannes Hevelius, die in dienst was van Sobieski, gaf een sterrenbeeld de naam Scutum Sobieski, Schild van Sobieski.

In het filmpje een fragment van de Poolse film ‘September Eleven 1683’ over het Beleg van Wenen.

Bron: Nationalisme en traditionalisme

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

9 thoughts on “De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen.

 1. Democratie is in haar essentie anarchisch, want het pretendeert dat een volk haar eigen soeverein staatsgezag vormt, en dat haar regeringsleiders slechts een soort van gedelegeerden zijn van dat volk. Het is een inversie van de hiërarchische orde waarnaar God alles op aarde heeft ingericht, en is een werk van die gevallen engel die zich gelijk wilde maken aan God omdat hij niet wilde dienen. Het is dan ook ironisch dat het universeel stemrecht, hetgeen de Gelukzalige Paus Pius IX als “universele waanzin” hekelde, telkens opnieuw door de heersende Judaeocratie gestuurd wordt om haar monetaire en ideologische grip op de maatschappij in stand te houden. Democratie is van in het begin simpelweg een instrument geweest om volkeren weg te trekken van de Roomse Kerk en de Katholieke tronen, en dezen te vervangen met de fanaticisten van de Franse Revolutie als heren en meesters; kortom, als een nieuwe, monstrueuze nepadel die haar onderdanen verscheurt met een impetus en graad van boosheid die op vele gebied kerkvervolgers en booswichten uit reeds langer vervlogen tijden zouden doen huiveren.

  Frankrijk is verder geen republiek, maar een koninkrijk, met Lodewijk XX (Louis-Alphonse, de Hertog van Anjou) als haar wettig staatshoofd. Noch Karel X, noch Henri de Chambord, noch hun nazaten, hebben troonsafstand gedaan ten gunste van de Franse republiek, en zodus is de Salische opvolger, Louis-Alphonse de Bourbon, de legitieme Koning van Frankrijk. Het is aan de Fransmannen om tot hun rechtmatig vorst te ralliëren, opdat hij gewijd kan worden te Rheims en de troon van zijn voorvaderen kan bestijgen. De Franse republiek heeft geen juridische legitimiteit.

  Wanneer Frankrijk valt, valt Europa, en wanneer Frankrijk uit het slijk getrokken wordt, dan geldt dat eveneens voor Europa, zoals de geschiedenis ons dat leert. Het herstel van het legitiem gezag in Frankrijk is bijgevolg een zaak die alle Europese Katholieken ter harte zou moeten gaan.

 2. Jesaja 32 verkondigd met de profetieën van de zieners weer 12 nieuwe koningen en 1 keizer en een nieuwe Franse paus Zacharia 6:10- maar wel pas een korte tijd na de waarschuwing, met de drie duistere dagen het 6e zegel zijnde en de Grote dag van Jahweh of dag des Heren.

 3. Daniel i.v.m. de droom van koning Nabukodonosor:
  Daniel 2:37-38
  Gij zelf, o koning, koning der koningen, wien God in de hemel het koningschap, kracht, sterkte en eer heeft geschonken,
  en onder wiens macht Hij alle mensen, waar ze ook wonen, met de dieren op ‘t veld en de vogels in de lucht heeft gesteld, en die Hij over die allen deed heersen: gij zelf zijt het hoofd van goud.

 4. Jammer dat we hier geen afbeelding kunnen toevoegen. Maar de pyramide van de macht laat zien dat de macht van het geld boven de politiek staat. Dus welk stelsel men ook gebruikt, de geldelite zal zegevieren. In het Oosten heb je meer autocratie, en ook daar is cruciaal wie hen bespeelt, onder controle heeft. Je ziet ook dat de wetgeving de centrale banken, multinationals, de Wereldbank, IMF niet aanpakken. Een echte oppositie pakt de wortel van het probleem aan. De vierde macht, de media, is opgekocht door de geld elitie. Waar de media neutraal is, werkt de democratie beter. Nu is het volk verkeerd ingelicht.
  En onze geldelite maakt ook deel uit van het netwerk van de Illuminatie. Adam Weishaupt stichtte deze in de 18 de eeuw met financiële steun Rothschild. Hun doel was het huidige gezag te vernietigen en in het GEHEIM de politiek te beïnvloeden. Het middenveld, politieke organisaties, het gezin, persoonlijk bezit moeten verzwakken. Dit doen ze nog steeds. Het revolutionair denken, namelijk absolute verwezenlijking van gelijkheid en vrijheid van de mens was en is hun middel (Verlichting/ Communisme). En de Verlichting heeft ingang gevonden bij de grote machtselite.
  De antichrist is zijn komst aan het voorbereiden, één wereldleider, één wereldgodsdienst, één wereldmunt, één wereldcultuur. Enkel de wederkomst van Christus zal een totale overwinning geven op de anti-christ.

  1. Het zijn nu net de geesteskinderen van Weishaupt die de Franse Revolutie ontketent hebben om overal democratie te verspreiden om het traditioneel gezag omver te werpen. Dat het “uitgevonden” is in Griekenland, zoals Willy zegt, wil dan ook niet zeggen dat het goed is, en vóór de modernere tijden werd het woord steeds als een pejoratief toegepast binnen de Kerk. Een regering bestaande uit meerdere personen (bijvoorbeeld een aristocratische republiek) is één zaak, en dat is in zichzelf een rechtmatige regeringsvorm, maar de heerschappij van de volksmassa is een andere, en is per definitie een corruptie en geen regeringsvorm. Het feit is dat het merendeel van de bevolking altijd onbekwaam is om cruciale politieke beslissingen te nemen die de koers van een natie moeten bepalen, en het feit dat de media zo gekneld zitten onder de wurggreep van de cryptocraten (de pers moet trouwens niet neutraal zijn, maar Katholiek Christelijk) bewijst slechts dat de volksmassa toch altijd zal neigen naar het dienen van ofwel één persoon, ofwel een groep van meerdere personen, en dat het in feite nooit zichzelf regeert zoals men zo graag wil. Democratie is een stormram van booswichten om het rechtmatig gezag te ondermijnen, maar het kan nooit een blijvende status zijn: Iemand zal steeds het vacuüm van macht trachten op te vullen, en heden is dat de Judeo-Maçonnerie.

   De regering van de ultieme anti-christ, hetgeen volgens mij nog niet voor de deur staat, zal een tirannie zijn in de vorm van een caesaro-papistisch absolutisme, terwijl de traditionele West-Europese Katholieke monarchieën onder het geestelijk oppergezag van de Paus van Rome stonden, en ook gematigd werden door een feodaal systeem, hetgeen op de Franse buiten nog overleefd heeft tot aan de liberalistische omwenteling. Het doel moet zijn om die traditionele vormen te herstellen, die uit het Doopsel van Clovis gegroeid en ontwikkeld zijn, en die bijgevolg de goddelijke stempel van approbatie in zich dragen.

   Het is zeer treffend om op te merken dat rebelse prinsen en vorsten in het Europees middeleeuws feodaal systeem, onder de wakende kromstaf van de Paus van Rome, nooit zouden verwezenlijkt kunnen hebben wat de Hebreeërs en hun maçonnieke knechten tot grote schade aan het geestelijk en fysiek heil der volkeren in onze dagen verwezenlijkt hebben. Ook de ideologische infiltratie van de Kerk werd op nooit eerder geziene wijze voltrokken onder het internationaal democratisch bewind van deze tijden, zoals onmogelijk zou geweest zijn in de dagen van Sint Lodewijk IX. De Heilige Kerk van Rome is haar stut, haar soldaat kwijt, met als gevolg dat haar vijanden zich tot in haar hoogste rangen genesteld hebben.

   Een hernieuwde Christelijke feodaliteit kan de monetaire oligarchie de nek breken door de standenmaatschappij terug te brengen, waardoor de mens uit de slavengalleien van de banken getrokken wordt en wederom in zijn natuurlijke leefwereld binnentreedt. Daar, ver weg van het mechanisch construct waarvan hij heden de giftige lucht inademt, zal hij Gode wedervinden. Fiat, fiat!

 5. Democratie is uitgevonden in het oude Griekenland en is in wezen nog steeds het beste . Maar het heeft ook slechte kanten zoals bij de verkiezingen in Frankrijk weinig mensen gaan stemmen en er wordt iemand gekozen die de meerderheid van de Fransen niet willen en dat is geen democratie er zou en moet een absolute meerderheid zijn dus minstens meer dan de helft van alle inwoners van een land !

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.