Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden

Johan Bonny op de Shoah-herdenking te Antwerpen (11/11/2013): “Wie vergeet, is gedoemd te herhalen” (Foto: Sant’Egidio)

De duivelse filosofie van Friedrich Nietzsche draait om de ‘herwaardering’ van alle waarden. Zijn denken is een diabolische poging om alle waarden om te keren. Deze omkering van goed en kwaad hangt duidelijk samen met zijn verwachting, dat het Christelijke Europa een nieuwe, goddeloze ‘toekomst’ tegemoet gaat. Dit komt vooral tot uitdrukking in zijn boeken ‘De vrolijke wetenschap’ (1882), ‘Voorbij goed en kwaad’ (1886) en ‘De genealogie van de moraal’ (1887). In ‘De genealogie van de moraal’ vraagt Nietzsche zich af wat de basis is van het Christendom en wat de reden is dat het Christendom zo’n sterke heerser en krachtige bron van morele waarden heeft kunnen worden in Europa. In ‘Voorbij goed en kwaad’ stelt hij de vraag hoe filosofen als scheppers van ‘waarden’ aan de nieuwe, on-Christelijke ‘toekomst’ kunnen bijdragen en welke (anti-)waarden daarbij horen. En in ‘De vrolijke wetenschap’ onderzoekt Nietzsche de tragische betekenis van de overgang van een Christelijk naar een niet-Christelijk Europa. En inderdaad, de goddeloze droom van Nietzsche – de ‘filosoof met de hamer’ die uiteindelijk tot waanzin verviel – materialiseert zich heden ten dage steeds méér en méér en dat zelfs met de hulp van de Kerk zélf.

24/04/2017 – Broeders van Liefde laten voortaan euthanasie toe in Belgische instellingen

De Belgische afdeling van de Broeders van Liefde laat voortaan euthanasie toe in haar psychiatrische instellingen, ook als patiënten niet terminaal ziek zijn. Dat zegt Tertio op basis van hun beleidsbrief. De ommezwaai is opmerkelijk want de congregatie was altijd tegen deze vorm van levensbeëindiging. Aan het hoofd van de generale leiding staat de Vlaming René Stockman. Tertio heeft hem gecontacteerd en hij bevestigt het bericht. “Rome en België hebben een serieus meningsverschil dat ze tot op heden niet hebben kunnen overbruggen”, zegt De Kerpel. “Ze proberen wel on speaking terms te blijven”.

25/04/2017 – Belgische Broeders van Liefde gaan lijnrecht in tegen Rome

De beslissing van de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde, om in hun afdelingen in ons land voortaan euthanasie uit te voeren, doet stof opwaaien in Rome. Geen bocht van 180 graden maar een concretisering van de bestaande regels, klinkt het in ons land, maar Rome betreurt het “fundamenteel verschil in waarden”. Belg René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde in Rome en vertrouwenspersoon van paus Franciscus, betreurt inderdaad de nieuwe visie van de Belgische congregatie. “Onze uitgangspunten zijn verschillend. We zijn daarover in gesprek gegaan, maar helaas niet tot overeenstemming gekomen”, reageert hij in ‘De ochtend’. Hij benadrukt dat het Vaticaan nog moet bepalen hoe ze op die Belgische ommezwaai zal reageren.

26/04/2017 – Bisschop Bonny: “Standpunt Broeders van Liefde over euthanasie leunt aan bij het onze”

Bisschop Johan Bonny sluit niet uit dat hij te visietekst van de Broeders van Liefde, waarin staat dat ze euthanasie zouden uitvoeren in hun psychische instellingen, goedkeurt. Dat zegt hij in ‘De ochtend’. Bonny moet de integrale tekst nog lezen, maar begrijpt de verschillende visie van België en het Vaticaan over ethische thema’s. “Ik moet de tekst nog integraal doornemen, maar het lijkt mij een genuanceerd geheel”, aldus Bonny. “Ik kan me voorstellen dat het voor een congregatie als de Broeders van Liefde, die wereldwijd actief is, moeilijk is om overal tot een gelijkaardig oordeel te komen over morele zaken. Specifiek moeten de broeders in onze Belgische samenleving een modus vivendi vinden tussen medische inzichten, morele oordelen, de publieke opinie en de heersende cultuur”. Over een goedkeuring van de algemene toepassing van euthanasie in alle katholieke instellingen, wil Bonny zich nog niet uitspreken. Maar hij heeft – in tegenstelling tot Rome – zeker oren naar het standpunt van de Belgische Broeders van Liefde. “Het is goed mogelijk dat hun visie dicht aanleunt bij hoe wij daar als bisschoppen over denken. In ethische kwesties is het moeilijk om iedereen wereldwijd op dezelfde lijn te krijgen. De culturen en mentaliteiten binnen specifieke congregaties, maar ook binnen de kerk zelf, zijn zo verschillend”.

27/04/2017 – Artsenvereniging St.-Lucas bezorgd over euthanasie in psychiatrie

De Belgische Artsenvereniging Sint Lucas neemt met grote bezorgdheid kennis van het besluit van de Belgische ‘groep’ van de Broeders van Liefde om euthanasie bij psychisch lijden in niet-terminale situaties mogelijk te maken. Zij is van oordeel dat de onderbouwing van dit besluit zowel vanuit personalistisch oogpunt als vanuit Christelijk perspectief tekort schiet. Euthanasie bij niet-terminaal psychisch lijdenden is niet in het belang van de patiënt, noch van de samenleving en schaadt ook het christelijk getuigenis van de congregatie in onze cultuur. De waarde van de autonomie van de patiënt kan echter nooit op eenzelfde niveau geplaatst worden als de waarde van de beschermwaardigheid van het leven, daar men bij euthanasie nu juist de autonomie van de patiënt elimineert: toediening van de dood, zelfs op uitdrukkelijk verzoek van de ‘autonome’ patiënt, vernietigt diens autonomie eens en voor altijd. De argumentatie van euthanasie op basis van de autonome wilsbeschikking van de patiënt is dus ‘zelfweerleggend’, en dat betreft niet alleen psychisch lijdenden.

Vervolgens is door experten al voldoende aangetoond dat er geen objectieve gronden bestaan voor euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale levensfase. Velen van hen vinden dan ook dat euthanasie in die gevallen verboden moet worden, temeer omdat psychisch lijden lang niet altijd uitzichtloos blijkt te zijn. Ook kan men zich grote vragen stellen bij het vermogen van psychisch lijdenden om ‘autonoom’ over hun levenseinde te kunnen beschikken. Dat zet de deur wagenwijd open naar praktijken waar de facto eerder de omgeving (medisch personeel, familie, …) over het leven van psychisch lijdenden gaat beschikken. Euthanasie kan zo té gemakkelijk een ‘praktische’ oplossing worden voor een maatschappelijk en familiaal ‘probleem’.

Tenslotte valt het op dat de Belgische ‘groep’ van de Broeders van Liefde nergens verwijst naar God of naar de Heilige Schrift. Het personalisme dat men aanhangt is relationeel, echter binnen een mensvisie waar geen plaats meer is voor (de relatie met) God, naar wiens beeld en gelijkenis ook de psychisch lijdende mens – volgens de christelijke traditie van waaruit ook de Belgische Broeders van Liefde claimen te werken – geschapen is. Elke mens is volgens deze traditie toegerust met een onsterfelijke ziel en hoopt, én kan, zo zijn eeuwige bestemming vinden bij God. Welke de eventuele consequenties voor de patiënt zijn vanuit ‘het perspectief van de eeuwigheid’ of van God, ontbreekt geheel in de visietekst van de Belgische ‘groep’. Er zijn echter vanuit dit religieuze perspectief redenen om zich ernstig zorgen te maken over actieve levensbeëindiging of euthanasie.

28/04/2017 – En toen werd het stil in Rome

Want daar heerst de totale anarchie.

29/04/2017 – Wat zegt de Catechismus van de Katholieke Kerk?

2277 “Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar”. Zo is een handeling die of een verzuim dat – in zichzelf of qua intentie – de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen, een moord die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper. De beoordelingsfout die men te goeder trouw begaan kan hebben, verandert niets aan de aard van deze moorddadige ingreep, die steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden.

30/04/2017 – Wat zegt het Natuurrecht? Bijvoorbeeld: de Eed van Hippocrates

De Eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is opgesteld in het Oudgrieks en is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.

“Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken”.

Conclusie:

Met andere woorden, onze anti-christelijke cultuur is barbaarser dan die van de heidenen. En dat o.a. ‘dankzij’ de hulp van schismatieke ‘broeders’ die een valse invulling geven aan het begrip ‘liefde’ en met de hulp van afvallige ‘bisschoppen’, die er “een andere mening op na houden”, want ‘onze bisschoppen’ denken over deze dingen ‘anders’. Dacht Johan Bonny even snel te scoren in de wereld van de media en bij de publieke opinie, dan was zijn moment de gloire wel héél erg kort. Johan Bonny als fait divers. Want in de ogen van de wereld is alles wat de Kerk – sinds het Tweede Vaticaans Concilie – toegeeft aan de wereld altijd too little too late. Met andere woorden, een euthanasietje meer of minder. Een ziel die verloren gaat… Wat maakt het eigenlijk nog uit? Nobody cares. Ook in Rome ligt niemand er wakker van. De ultieme triomf van de zogenaamde ‘Dictatuur van het Relativisme’. Het totale Niets.

Deel dit artikel:Share on Facebook48Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *