Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”

Tommy Scholtes | Foto: Cathobel

Na de invoering van het “nieuw” Onze Vader, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk lijnrecht tegenspreekt, meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’ dat de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu ook één van de fundamenteelste principes van de Katholieke moraalleer verwerpen. Abortus “moord” noemen, is “karikaturaal”, zo luidt het.

Wat lijkt op een semantische discussie, is in feite het propageren van een levensgevaarlijk (letterlijk) moreel relativisme.
Op maandag 27 maart 2017 lazen we in Le Soir (pagina 7) het volgende:

De evenwichtsoefenaar van de kerk Tommy Scholtès (SJ n.v.d.r.), woordvoerder van de bisschoppenconferentie, wil heel genuanceerd zijn. Aan de ene kant, veroordeelt hij de woorden van professor Mercier: “De woorden van Stéphane Mercier lijken mij karikaturaal. Het woord “moord” is te sterk: het drukt geweld uit, een daad gepleegd in volle bewustzijn, met een intentie, en het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden.”

“Dergelijke formuleringen helpen de Kerk niet bepaald, in het bijzonder in het kader van de oproep voor het leven, gelanceerd door de Paus.” Want aan de andere kant, blijft het respect voor het leven uiteraard centraal in de leer. “Maar de Paus roept ook op tot barmhartigheid: wij moeten begrip tonen, compassie.”

De woordvoerder van de Belgische bisschoppen speelt het ook voorzichtig als het erom gaat een uitspraak te doen over de reactie van de UCL: “De UCL en de Belgische bisschoppen zijn twee dingen die tegelijk nabij en verschillend zijn. Wij hebben geen mening te geven over datgene wat de universiteit zegt. Hij distantieerde zich ook van de Mars voor het Leven, eraan herinnerend dat dit wel degelijk gaat om een particulier initiatief, genomen door Katholieken, maar dus geen officieel initiatief.

Bron: Le Soir (27/03/17, p.7) | Vertaling: Dries Goethals voor het Katholiek Forum

Opmerkelijk dat Scholtes zich zo verslikt in het woord “moord”. Wie er ‘Evangelium Vitae’ op naleest, dé anti-abortus-encycliek bij uitstek, zal daarin kunnen tellen dat de term “moord” in totaal 29 keer in te tekst te lezen staat. De term “misdaad” komt zelfs 30 keer voor in de tekst.

Laten we nu even lezen wat er hierover in de Catechismus van de Katholieke Kerk (alinea 2271) staat:

Vanaf de eerste eeuw heeft de Kerk voorgehouden dat elke opzettelijke abortus (“abortus provocatus”) een moreel kwaad is. Dit onderricht is nooit veranderd. Het blijft een vaste leer. De rechtstreekse vruchtafdrijving, die als doel of als middel gewild wordt, is ernstig in strijd met de zedenwet:

Gij zult het kind niet doden door abortus en de pasgeborene zult gij niet laten sterven.

God immers, de Heer van het leven, heeft aan de mensen de uitmuntende taak toevertrouwd om zorg te dragen voor het leven; deze taak moet op menswaardige wijze worden vervuld. Daarom moet het leven reeds vanaf de ontvangenis met uiterste zorg worden beschermd; vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwwekkende misdaden.

“Progressieven” hebben toch de mond vol van het ‘Tweede Vaticaanse Concilie’? (Gaudium et Spes 51)

Er zijn mensen, die voor deze problemen ongeoorloofde oplossingen durven voorstellen en zelfs niet terugschrikken voor moord. De Kerk wijst er echter op, dat er geen werkelijke tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten betreffende de voortplanting van het leven en de wetten omtrent de ontplooiing van de ware huwelijksliefde.

God immers, de Heer van het leven, heeft de mensen de verheven opdracht gegeven, het leven in stand te houden, een opdracht, die op menswaardige wijze vervuld moet worden. Het leven moet daarom vanaf de conceptie met de grootste zorg beschermd worden.

Vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwelijke misdrijven. De menselijke seksualiteit en het menselijk voortplantingsvermogen gaan ver uit boven hetgeen aanwezig is op de langere trappen van het leven.

Nadat de Belgische (en Nederlandse) bisschoppen de flater begingen om het woord “tentatio” van het Onze Vader te vertalen door “beproeving”, terwijl de Catechismus expliciet leert dat we een onderscheid moeten maken tussen “beproeving” en “bekoring”, gaan de Belgische bisschoppen – bij monde van hun officiële woordvoerder – nu daarbovenop verklaren dat de term “moord” met betrekking tot abortus “karikaturaal” is. Wie houden onze bisschoppen eigenlijk nog voor de gek? Het enige wat karikaturaal is, zijn de “progressieve” verdraaiingen van het Katholieke Geloof, dóór onze bisschoppen. Hoe zij er telkens weer in slagen om het goede, het schone en het ware van het katholicisme op zo’n stompzinnige manier op flessen te trekken, is niet alleen een tragische schande. Het ontmaskert steeds meer de wolven in schapenvacht die zij zijn. Wie nog langer zonder commentaar de piste blijft uitsluiten dat onze bisschoppen moedwillig alles in het werk zetten om de Kerk en het Geloof volledig om zeep te helpen, is intellectueel oneerlijk.

Nog opvallender is dat Scholtes de term “moord” verwerpt, omdat deze de connotatie oproept naar “geweld”, of een “misdaad” en dat hij om dit te bewijzen, verwijst naar Paus Franciscus. Nochtans waren dit de woorden van Paus Franciscus op 18 februari 2016:

“Abortus is niet het minste van twee kwaden. Het is een misdaad. Het is iemand eruit te gooien om een ander te redden. Dat is wat de maffia doet. Het is een misdaad, een absoluut kwaad.”

De Belgische bisschoppen weten het dan blijkbaar toch beter dan de Paus. “Het houdt geen rekening met de situatie van mensen, die zich vaak in de grootste nood bevinden”, zijn de letterlijke woorden van Scholtes. Blijkbaar heeft de jezuïet zijn eigen woorden nog niet goed begrepen. Daarom speciaal voor hem een documentaire-klassieker om even te breken met de sleur van ‘Jesus Christ Superstar’: ‘The Silent Scream’.

Scholtes kan toch maar beter luisteren naar wat de huidige Paus hierboven over abortus zegt en over maffia gesproken, komt de aap helemaal uit de mouw op het einde van Scholtes’ verklaringen in ‘Le Soir’. Wie in deze tijd tegen de stroom durft zwemmen, door de eerbied voor leven resoluut te verdedigen, zou mogen aanmoediging en ruggensteun verwachten van de Belgische bisschoppen. Niks is minder waar.

Danneels ging indertijd ook nog met koning Boudewijn praten om hem de abortuswet te laten tekenen. Scholtes is een “goede” discipel van Danneels.

De Katholieke bisschoppen zouden naar eigen zeggen “geen mening te geven” hebben over een Katholieke universiteit. Vreemd hoe de Belgische bisschoppen zichzelf een stilzwijgen aanmeten in de eigen zuil, want dezelfde progressisten uit de “christelijke” zuil hebben er zich in het verleden nooit van weerhouden om fel aan te stampen tegen de Vlaamse zuil van de samenleving, in haar streven naar onafhankelijkheid of in haar kritische blik op massa-immigratie.

Als de bisschoppen authentiek waren, dan zouden ze door de omstandigheden gedwongen worden om de UCL het predikaat ‘Katholiek’ af te nemen. Dit zou een logische sanctie zijn voor een universiteit die haar professoren niet alleen berooft van hun academische vrijheid, maar zelfs godsdienstvrijheid. Dit laatste zetten de bisschoppen zelfs in het geheel op de helling, want als ze het onrecht dat professor Mercier wordt aangedaan, laten begaan, dan is geen enkele Katholiek in de academische wereld nog veilig tegen Christenvervolging.

Stéphane Mercier is niet de enige die een mes in de rug geplant krijgt van “onze herders”. De ‘Mars voor het Leven’ wordt evenzeer door de woordvoerder der Belgische bisschoppen in een schimmig daglicht geplaatst. Vorig jaar hadden we nog de befaamde “Bonnymars”, waarvan het overduidelijk was dat Johan Bonny, de “stoorzender” van de “linkse kerk” in Vlaanderen, deze misbruikte om een wit voetje te halen in Rome en tegelijk een platform te creëren voor zijn moreel-relativistisch gedachtegoed. Pro Familia riep toen, tegen alle stroom als een stem in de woestijn de ‘March for Life Brussels’ op om zich te distantiëren van de anti-Katholieke uitspraken van Mgr. Bonny. Dat Pro Familia toen zelfs bakken kritiek over zich heen kreeg, van sommige zelfverklaarde “traditionele” Katholieken, laten we terzijde. “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Veel frappanter is het feit dat de organisatie van deze mars toen (en nu nog steeds) alle dialoog met Pro Familia in de wind slaat en dat ze het (tegen beter weten in?) niet aandurven om te reageren op de sabotage van hun “bondgenoten”, de Belgische bisschoppen. Is dit omwille van loyaliteit? Nochtans, de liefde tussen de Belgische bisschoppen en hun initiatief is al enorm bekoeld, als we Scholtes zo bezighoren. Wat is de waarde van loyaliteit als deze overduidelijk niet wederzijds is?

Neen, als het om cruciale ethische kwesties gaat, dan hullen onze bisschoppen zich in een schandalig stilzwijgen. Als journalisten hen vragen naar Stéphane Mercier en de ‘Mars voor het Leven’, dan had Pilatus nog het fatsoen om water te benutten om zijn handen symbolisch te verschonen. Onze bisschoppen wassen hun wolfachtige klauwen liever in het bloed van ongeboren kinderen, door de misdaad die “prenatale kindermoord” (betere omschrijving dan de vage term “abortus”) is, publiekelijk te loochenen en te verdoezelen.

Zullen onze bisschoppen echter dat onschuldig bloed dat door hun lafheid en verraad aan hun handen kleeft, kunnen reinigen als zij op de Laatste Dag voor het Aanschijn des Heren verschijnen?

Toch een positieve noot over het initiatief van afgelopen zondag. Zo is het zonder meer bijzonder aan te moedigen dat de organisatoren het lef hadden om van de hele mediahetze rond de UCL versus Stéphane Mercier het speerpunt van hun campagne te maken. Alvast een veel betere affiche dan Johan Bonny, als ik zo vrank mag zijn. Het opportunisme van de initiatiefnemers dient eindelijk de goede zaak? Nu word ik helemaal stout, maar toch, het is dan ook voor het eerst in 8 jaar dat deze mars zich officieel en zo publiek heeft durven associëren met de slogan “abortus is moord”.

Als we echter lezen hoe Tommy Scholtes in ‘Le Soir’ zowel professor Mercier én deze mars afbrandt, dan is het duidelijk dat men toch nog steeds de olifant in de kamer negeert. Deze “olifant” is niks minder dan de voortdurende vaststelling dat de eigen bisschoppen zélf verkondigers zijn van zedelijke permissiviteit of op z’n minst moreel relativisme. Het gaat niet op om als Katholieken op straat te gaan betogen als men negeert van op hetzelfde moment in de rug geschoten te worden door de eigenste bisschoppenconferentie. Hoe komt dit toch eigenlijk? Een vals begrip van loyaliteit? Of is het een indirecte vorm van “geslijm” om toch maar geen slechte naam te krijgen bij de Monseigneurs en zo een zekere “positie/status” binnen te Kerk te behouden? Maar wat schiet er binnenkort nog over van een “kerk” die zich voortdurend in eigen voet schiet?

Een vriendelijke tip aan het comité van de mars: Mocht deze mars bijvoorbeeld het decennialange stilzwijgen over abortus van onze bisschoppen (Léonard als enige uitzondering!) durven aanklagen. Een ware schande is het ook! Wel, deze mars zou misschien iets minder deelnemers hebben, maar een heuse pak meer media-aandacht, daarom een veel groter bereik en bovenal een véél grotere efficiëntie om de cultuur van de dood aan te pakken bij één van de diepste wortels van het probleem: De lafheid en het verraad van de eigen bisschoppen.

De Belgische bisschoppen zijn niet de enigen die vijandig staan ten aanzien van de pro-life-beweging in ons land. Sinds gisteren lezen we terug het – haast traditionele na elke mars – beklag bij brave en goedbedoelende gelovigen over de vijandigheid van de media in de berichtgevingen over de anti-abortusmars in Brussel van afgelopen zondag.

Als het niet zo intriest was, dan was het zeer lachwekkend: Veel pro-lifers ontdekken telkens opnieuw hoe de (gesubsidieerde, liberale…) media zeer vijandig staan tegenover het christendom, haar bio-etische principes en dergelijke. Telkens we dit constateren staan we zogezegd steeds weer “perplex”. Er worden dan zelfs facebookpagina’s opgericht waarin aangeklaagd wordt hoedat “de VRT het weer bruin bakt“. Maar dan toch blijven we zweren bij (achterhaalde) strategieën, waarin we ons focussen op ons eigen “media-imago” in de (naïeve, luie?) veronderstelling dat de media dan uiteindelijk óns werk zullen doen. Een algemene vaststelling, doch een zeer tragisch en contraproductief gegeven.

Wanneer worden de gelovigen wakker en verheffen ze hun stem tegen het vijandige stilzwijgen van hun bisschoppen over fundamentele ethische principes?

Hoe lang nog zullen de gelovigen het misprijzen verdragen dat de bisschoppen klaarblijkelijk uiten over hun goedbedoelde initiatieven, zoals dat van afgelopen zondag?

Wanneer zullen de pro-lifers de moed verzamelen om in te gaan tegen vijandigheid van de mainstream media en het “fake nieuws” van de grote televisiezenders en kranten grondig (feitelijk, metafysisch) en geargumenteerd (Katholiek apologetisch) te weerleggen?

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

18 thoughts on “Belgische bisschoppen scheuren zich (opnieuw) af van Roomse kerkleer: “Abortus is geen moord…”

 1. Wat is abortus dan? Je vernietigd dan toch een levend wezen? Een leven in volle ontwikkeling . We dwalen af naar een kerk die zonde goedkeurt en het kwade loont !!!

 2. Wat de begrippen « barmhartigheid », « begrip » en « medelijden » betreft uit de sofistische retoriek van Scholtes : de brave man zou toch eens kennis moeten nemen van de Catechismus van de Katholieke Kerk (art. 2270 e.v.), waar uitvoerig wordt ingegaan op het zwaar vergrijp dat abortus is, op de automatische excommunicatie (latae sententiae) die als straf is voorzien en zeer in het bijzonder op het feit dat een dergelijke bestraffing allerminst afbreuk doet aan de barmhartigheid (art. 2272).

 3. Natuurlijk is abortus moord. wat is het anders? en je helpt de moeder er niet mee want die moet dit levenslang met zich meedragen.

 4. Men zou eens naar de Amerikaanse Mrs. Gianna Jessen moeten luisteren (zie you tube), zij is zelfs een abortusoverlevende. Zij gelooft desondanks in Jezus en weet in haar toespraken het goede aan te spreken ook in mannen. Zij heeft er een handicap aan overgehouden en loopt erg moeilijk. Zij heeft een geboorteakte, door niemand anders ondertekent dan door haar aborteur. Zij heeft haar moeder vergeven. Jammer dat deze dingen niet een keer volop in het nieuws komen. Dit zou zo’n eyeopener kunnen zijn voor vele mensen, dat abortus een echt groot kwaad is in onze wereld en dat al zo lang vanaf ca. 1980, al bijna veertig jaar lang (in Nederland).

 5. De Belgische Bisschoppen kunnen zich veel permitteren dank zij vele priesters en hun betaalde krachten/leken die in België ten dienste staan van Satan. Hun ik – gerichtheid, geen opbouwende kritiek kunnen verdragen en vooral hun bodemloosheid/leegheid is het grootste probleem dat ze stekeblind zijn voor de grootste ellende van “het innerlijke leven” van iedere verloren mens. Het pedofiele schandaal is er één voorbeeld van. Hoe armzalig en hoe bodemloos hebben deze bedienaars dit probleem binnen de kerk en hun bisdommen verholpen? Hoe zou het nu echt gaan met deze zielen en zijn alle daders al verbannen binnen de kerk? Zoals het normaal zou moeten gaan. Gewoon ontslag binnen de kerk, hun financiën en woonst afnemen, kleren uit en een fameuze vernederingen om bij de instanties “waar de armen trouwens dagelijks mee te maken krijgen” gaan bedelen voor hulp. Deze bedienaars zeggen toch graag blijven vertrouwen op godsvoorzienigheid en bidden, veel bidden. Van mij mogen ze binnen de bisdommen het voorbeeld gaan geven, zodat ze “met al hun dwalingen” van de kinderzielen en verloren zielen binnen de kerk afblijven.

  Toen Moeder Teresa in 2016 “Heilig” werd verklaard, dan mochten er door onze Belgische Bisdommen geen bekendheid aan haar “Heiligheid” gegeven worden, omdat ze tegen “Abortus” was. Weeral een voorbeeld dat het in de bisdommen in België de slechte kant op ging. Degene die in België de kerken “in de toekomst” moeten opnieuw opbouwen zijn gered door God en zijn allang “uit zichzelf” uit België vertrokken of moesten uit België vertrekken!!!

  Dat zijn Moeder Teresa haar woorden: ( duidelijker kan niet )
  Maar naar mijn gevoel is de grootste vernietiger van de vrede tegenwoordig abortus, omdat het een oorlog is tegen het kind, een direct doden van het onschuldige kind, moord door de moeder zelf. En als wij accepteren dat een moeder zelfs haar eigen kind kan doden, hoe kunnen we dan andere mensen vertellen elkaar niet te doden? Hoe halen wij een vrouw over geen abortus te plegen? Zoals altijd moeten wij haar overhalen met liefde en herinneren wij onszelf eraan dat liefde betekent dat je bereidheid bent te geven tot het pijn doet. Jezus gaf ons zelfs Zijn leven om ons lief te hebben. (..)
  Door abortus leert de moeder niet liefhebben, maar doodt zij zelfs haar eigen kind om haar problemen op te lossen. En door abortus wordt de vader verteld dat hij geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor het kind dat hij in de wereld heeft gebracht. Die vader zal waarschijnlijk andere vrouwen in dezelfde problemen brengen. Dus abortus leidt tot meer abortus.

  Elk land dat abortus accepteert, leert zijn volk niet om lief te hebben maar om geweld te gebruiken om te krijgen wat zij willen. Dit is waarom abortus de grootste vernietiger van liefde en vrede is.

  En aan deze wijsheid wilden de bisschoppen in 2016 geen bekendheid geven! Dan weet je al hoe erg het gesteld is met de LIEFDE VAN GOD in de Belgische kerken. Als priesters in deze streken massaal zouden in opstand komen, dan waren onze bisschoppen allang uitgezongen! Maar jammer genoeg krioelt het in deze kerken juist van wolven in schaapskleren. De mensen die katholiek zijn en werken met de minstbedeelden in onze maatschappij die hebben de Vlaamse kerk “in hun hart” allang verlaten. Die zoeken andere oorden op om te volharden in de LIEFDE die van GOD komt. De bedoeling van iedere roeping is zielen redden, niet zielen ten gronde te richten! Want, bij GODSLIEFDE daar hoort doden “op geen enkele manier” van een menselijk wezen of ziel bij.

  En in de Vlaamse kerken doen ze niet anders dan doden. Mensen naar de ware liefde van God leiden hoort er niet meer bij.. Omdat ze pastoraal wel heel arm moeten zijn! Alles mag en alles kan, als ze maar niet de waarheid van God moeten verkondigen: de 7 geestelijke werken van barmhartigheid, m.a.w. de pedagogische lessen van Jezus zijn verbannen . o.a. onwetende onderrichten, zondaars terecht wijzen… De Heilige Geest mag in deze bisdommen niet meer waaien en de genade van God mag en kan niet meer stromen. Wat kunnen ze dan eigenlijk nog onderrichten, alleen maar de slappe en oppervlakkige liefde ( zolang het plezant blijft ) die van de mens zelf komt?

  De Belgische kerk is zo vermenselijkt dat er maar één oplossing is, en dat is ze volledig laten uitbranden tot niets. En dan kunnen de jongeren die hier vertrokken zijn, ze later opnieuw opbouwen. Ik maak me niet ongerust, we zitten in de geschiedenis van herval. Het opbouwen komt later door de “Heiligen” die nu door God door alle beproevingen heen voorbereid worden tot eerherstel van de Belgische kerk.

 6. Geheel het Belgisch Episcopaat moet vervangen worden, en dit met bisschoppen die uit het buitenland gekozen worden uit religieuze orden zoals de OSB Norcia, Le Barroux, de Franciscanen van de Immaculata etc. Zulke maatregelen zijn nodig om België uit haar ontbindingsfase te trekken. Pogingen om een volk tot een Katholieke contrarevolutie te ralliëren zijn zelden succesvol zolang haar herders pervers, corrupt en ongelovig zijn. De contrarevolutie moet noodzakelijk beginnen in Rome, want alleen de Apostolische Stoel van Petrus heeft het recht om bisschoppen af te zetten en aan te stellen.

  Een radicaal discours moet beginnen bij de herders, want wanneer zij op de afgrond afstevenen, dan lopen de meeste schapen hen achterna in de doemvolle put, terwijl slechts een select aantal voet bij stuk houdt. Het is niet voor niets da O-H J-C. Zijn Heilige Kerk een schaapsstal genoemd heeft; de verhouding tussen een herder en zijn schaap correspondeert ten zeerste met de realiteiten van de menselijke natuur.

 7. Wat kunnen wij doen als gewone gelovige ? Als je roept wordt je gesmoord, belachelijk gemaakt , gewoon links gelaten . Onlangs had ik hierover een hevige discussie met twee mensen ook actief in de kerk en men beschuldigde mij dat wanneer ik moslim zou zijn eveneens een is militant zou zijn, deze tactiek gebruikt men om hun dwaalwegen te onderbouwen gestoeld op een irrationele misvormde interpretatie van de christelijke barmhartigheid !

  1. Naast gebed en boete is het belangrijk dat serieuze Katholieken uit hun isolement komen en zich meer tot een tegenkracht in de maatschappij gaan vormen. Ook is het belangrijk dat Kardinalen zoals Raymond Leo Burke en Robert Sarah met brieven van gelovigen gebombardeerd worden die hen aansporen om Paus Franciscus op directe wijze te confronteren. Het is omdat het Pausdom zich in zulke benarde toestanden bevindt zoals heden, dat prelaten zoals die van de Belgische Kerkprovincie ongestoord hun vergif kunnen verspreiden in het organisme van de Kerk, met als gevolg dat het merendeel van de bevolking zich in ongeloof en dwaalgeesterij blijft wentelen.

  2. Dat is ook mijn ervaring. Maar het klopt ook dat ik soms letterlijk met de vuist op tafel sla. Dat is wel vrij militant, ja. Maar er is ook een Church Militant-website geloof ik. Je hebt soldaten van Allah, maar ook soldaten van Christus. In prinicpe strijden ze voor hetzelfde doel, ze willen de zonde uitroeien. Je kunt zeggen wat je wilt erover, maar de soldaten van Allah tonen wel daadkracht, van: “Geen woorden, maar daden!” Zij denken echt dat zij gelegitimeerd zijn om de ongelovigen te doden. Waarom doden zij dan christenen? Omdat Christenen, ook katholieken, vaak niet doen wat God zegt. Dat komen we in onze landen zeker tegen. Christenen verloochenen, dat wordt hier toch ook gezegd van sommige bisschoppen en zelfs de Paus, die Christus eigenlijk verloochenen, ook al verkondigen ze wel Christus op een bepaalde manier dat velen toch ook weer aanspreekt. Het is al met al best lastig en ingewikkeld het goede te behouden, want het is tegelijkertijd soms zo verwarrend.

 8. Ik heb ,spijtig genoeg ,moeten ondervinden dat het het ons ,de gelovigen die vast houden aan de Ware Leer van de Kerk,onmogelijk wordt gemaakt deze Leer te verdedigen !We moeten ondervinden dat er Bisschoppen zijn die op een laffe en oneerlijke wijze de gelovigen een rad voor het oog draaien en hen bewust meesleuren in hun eigen,hoogmoedig gedachtegoed! Zij maken bewust gebruik van hun positie om hun dwalingen erdoor te drukken wetende dat het gepeupel BLINDELINGS zal volgen …het merendeel van de gelovigen zijn lauwe christenen, gemakzuchtig, die alles slikken wat hen voorgekauwd wordt!De huidige Katholieke Kerk heeft dringend STRIJDERS nodig ,mensen die standvastig het Geloof verdedigen,mensen zoals Mercier,sites zoals deze…

 9. Niet-barbaren zijn vertrouwd met de zogenaamde goede moordenaar (Lc. 23,39-43). Straks zullen de Belgische bisschoppen nog komen beweren en voorhouden dat het toch wat hard is, karikaturaal en getuigt van gebrek aan begrip en compassie die moordenaar een moordenaar te noemen. Zo kunnen we wel weer.

 10. Hoe kan je als bisschop beweren dat je je mening niet mag weergeven inzake datgene wat een katholieke universiteit zegt? Als bisschop ben je in mijn ogen verplicht om je mening weer te geven inzake datgene wat gelijk wie zegt als dat wat gezegd wordt indruist tegen de katholieke moraal en als dat wat gezegd wordt, gezegd wordt door een persoon met veel invloed in de samenleving, laat staat door een katholieke universiteit. Stel dat post-natale abortus of kindermoord in ons land door een (katholieke) universiteit verdedigd wordt, zullen onze bisschoppen dan ook zwijgen?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.